اتنوگرافی : معلومات در باره ١٢ دای یا قبیله های هزاره ها

١ – دای زنگی، در جنوب غرب کوه بابا ٢ – دای کندی، در جنوب غرب دای زنگی و ایماق ٣ – دای میر کشه، در جاغوری ٤ – دای فولاد، در شمال ارزگان ٥ – دای کلان، در مرکز ولسوالی شیخ علی ٦ – دای دهقان، در حصه شرقی بهسود ٧ – دای میرداد، در شرق دای زنگی ۸ – دای قوزی، در شمال بامیان و شیبر ۹ – دای میرک، در ولسوالی شیخ علی ١٠ – دای چوپان، در جنوب شرق دای کندی ١١ – دای ختای، در مرکز ارزگان ١٢ – دای مر دگان، در ولسوالی های بهسود لایت وردک و ولسوالی قره باغ ولایت غزنی موجود میباشند.

ﺍﻭﻝ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍﯾﺰﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﯾﻞ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﺠﺎﺏ، ﯾﮑﺎﻭﻟﻨﮓ ﻭ ﻭﺭﺱ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻟﻌﻞ ﻭ ﺳﺮﺟﻨﮕﻞ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﻮﺭ، ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﭘﻨﺠﺎﺏ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﮑﻪ ﺯﺍﺋﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﻫﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺎﻧﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﯾﻮﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﻪ ﻭ ﺑﺎﺑﻪ ﺟﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺮﻏﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺗﻮﺭﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻓﺮﺩﻭﺱ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻪ ﺧﺎﻻ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻣﻮﺗﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻟﺘﻪ ﻣﻮﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻪ ﭘﺎﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﯾﮑﺎﻭﻟﻨﮓ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮﻡ ﺁﺑﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﺑﭽﻪ ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﮎ ﺯﺍﺋﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻧﺪه ﻭ ﺭﺳﺘﻢ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻻﮐﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﮑﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻭﺭﺱ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻪ ﺧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮ ﺑﭽﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﺍﯾﺪﻡ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﺮﻣﺰﯾﺪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﺯﺍ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎﺭﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﻓﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﻫﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺘﺮه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻘﺪﻡ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺗﻮﺭﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﮕﺰﺍﺋﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﻪ ﺟﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻏﯿﺐ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﮒ ﺯﺍﺋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻟﻌﻞ ﻭ ﺳﺮﺟﻨﮕﻞ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﻮﺭ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮه ﻗﻮﻝ ﺩﻏﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﯿﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺣﯿﺪﺭ ﺑﯿﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﯿﮓ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮ ﺭﺟﺐ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﯾﺲ ﻣﯿﻞ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮﺑﮏ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻪ ﺩﮒ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻬﺮه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﻪ ﺟﯽ، همچنان ﺷﺎﺧﻪ های ﻗﻮﻣﯽ نیکه و سه پای دو طایفه عمده و قوی که درچندین دهه های گذشته رهبران شان ملا علی جان چنگ کشگ و محمد امیر بیگ ملنگ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﻭﻡ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﻻﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺪﯾﺮ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﯼ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺍﺟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺍﺭﺯﮔﺎﻥ ﻭ ﮔﯿﺰﺍﺏ ﻭﻻﯾﺖ ﺍﺭﺯﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺵ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﯼ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻏﻮﻟﻪ ﮐﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮه ﻣﻮﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﺮﮔﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻪ ﭘﺎﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﻫﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯿﻬﺎﯼ ﺧﺪﯾﺮ، ﺳﻨﮓ ﺗﺨﺖ – بندر و ﺍﺷﺘﺮﻟﯽ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﯼ :-

ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ، ﻓﯿﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺳﻮﻧﻪ، ﻣﺎﻣﮑﻪ، ﺗﺮﻣﻮﺵ، ﺧﻮﺷﮏ، ﻣﺎﺩﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺪﯾﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺩﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﺩه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺣﯿﺪﺭ ﺑﯿﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﯿﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﯿﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﻫﺰﺍﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﺭﺑﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﮑﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﮑﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻢ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﺎﻭﺵ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺒﺪﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻭﺳﻤﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﯼ ﺑﻮﻏﻪ ﻭ ﭘﺎﯼ ﺑﻮﻏﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﺮﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﯿﻨﮏ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ صولت ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺍﺟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺳﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﯼ ﺑﮑﺮه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﯾﮑﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﯾﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺧﺎﺹ ﺍﺭﺯﮔﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺍﺭﺯﮔﺎﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﺍﻭﻟﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﯿﺪﺍﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﻟﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﻏﻮﭼﺎﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺎﻟﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﻐﻞ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﯿﻮﮎ، شاخه قومی پیک و شاخه قومی پالان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﮔﯿﺰﺍﺏ ﻭﻻﯾﺖ ﺍﺭﺯﮔﺎﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎﻍ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﯾﻦ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻠﺞ ﺍﺳﺖ.

ﺳﻮﻡ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍي ميرﮐﺸﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﻥ از ﻗﺮﺍﺭ ﺫﯾﻞ ﺑﻮﺩه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ، ﻧﺎﻫﻮﺭ یا ناور ، ﻗﺮه ﺑﺎﻍ، ﺟﻐﺘﻮ ﻭ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺟﺎﻏﻮﺭﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﺗﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻭﺩ ﻗﻮﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩه ﻣﺮﺩه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﯿﭽﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻬﻞ ﺑﺎﺧﺘﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﺎﺷﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺎﻃﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺴﮑﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺷﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﯾﺮﮒ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻧﮕﻮﺭﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽﺣﯿﺪﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺎﻫﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﻏﻮﭼﻮﺭﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺪﺍﯾﺪﺍﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﻮﻣﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﮐﻨﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺮﺩه ﺧﻮﺵ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺣﻤﺪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﻌﻠﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻠﻮﺩﺍﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺭﯾﮏ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﺮ ﺯﺍﯾﺪه، ﺷﺎﺧﻪﻗﻮﻣﯽ ﺍﯾﺬ ﺩﺭﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻟﻤﯿﺘﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺒﺰ ﭼﻮﺏ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺒﺮﻏﻨﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻤﺮﮎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻧﺎﻫﻮﺭ یا ناور ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ :-

مراجعه شود در قسمت ششم متن در پایین !

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻗﺮه ﺑﺎﻍ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺟﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﻤﺎﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻬﺒﻮﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻟﺘﻪ ﻣﻮﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﯼ ﻣﯿﺮﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩه ﻣﺮﺩه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺟﻐﺘﻮ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ:-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺟﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﻮﺭﺑﯿﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻄﻪ ﻏﯿﺖ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﺕ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﻫﻮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ:-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻟﯿﺎﺱ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﺕ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﺟﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﻫﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻟﺘﻪ ﻣﻮﺭ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﭼﻬﺎﺭﻡ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍﯼ ﻓﻮﻻﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﮐﺠﺮﺍﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﯼ و در ولایت بلخ در ولسوالي شولگره علاقه داری دالان ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻣﺎﻟﺴﺘﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﺁﺩﯾﻨﻪ یا همان کلان ﺯﺍﺋﯿﺪه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩك ﺯﺍﺋﯿﺪه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ باسی، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺭﯾﺘﯽ(مریدی)، (باسی، ملکی و مریدی اولاده گگره هستند)،

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﮑﻨﮏ (ماکنک)، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﻪ ﺷﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﺮﺩﺍﻍ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﯾﭽﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﻟﻪ یا دهله، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺍﺟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺳﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﯾﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﯼ ﺑﮑﺮه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﯾﮑﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﻟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﮐﺠﺮﺍﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﯼ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﻫﺰﺍﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺷﮑﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﯾﺎﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮﺭﻣﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﻨﺠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻏﻮﻟﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺪﺍﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﮑﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

در ولسوالي شولگره علاقه داری دالان ولایت بلخ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ باسی كه در سابق در اجرستان و مالستان مزیستند وقتی اجرستان به اشغال پشتونها میرود تعداد این قوم فراری میشوند و در ولایت بلخ در ولسوالي شولگره در علاقه داری دالان مسکن گزین میشوند و تعدادیکه در مالستان مزیستند همچنان در مالستان میمانند.

ﭘﻨﺠﻢ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍﯼ ﮐﻼﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﻥ از ﻗﺮﺍﺭ ﺫﯾﻞ ﺑﻮﺩه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺥ و ﭘﺎﺭﺳﺎ، ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻭﻏﻮﺭﺑﻨﺪ یا سیاه گرد ﻭﻻﯾﺖ ﭘﺮﻭﺍﻥ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺷﯽ، ﺗﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺮﻓﮏ و پل خمری ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼﻥ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺣﺼﻪ ﺩﻭﻡ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻭﻻﯾﺖ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ و ولسوالی خان آباد ﻭﻻﯾﺖ قندوز ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺳﺮﺥ و ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻭﻻﯾﺖ ﭘﺮﻭﺍﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺪﯾﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﺮﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺎﻧﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮﺗﻨﺪﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺮﺥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺭﺣﻤﻦ ﻗﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺑﺪﺍﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻠﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﺍﻟﻠﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﯼ ﻋﻄﺎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺨﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﻪ ﺗﻮﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺨﻔﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﯿﮓ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻭﻻﯾﺖ ﭘﺮﻭﺍﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮه ﻟﻮﻍ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺪﺍﯾﺪﺍﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻏﺎﯾﺐ ﺩﺍﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺩ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﯼ ﻗﺎﺿﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﯼ ﻋﺰﯾﺰ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﮑﺮﺍﻟﻠﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻮﭼﻌﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﮐﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻬﻠﻮﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﯼ ﮐﺎﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻏﻮﺭﺑﻨﺪ یا سیاه گرد ﻭﻻﯾﺖ ﭘﺮﻭﺍﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻓﺮﯾﻨﺠﻞ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﯿﺞ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﻝ و ﺷﺎﺧﻪ قومی نیک پی ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺩﻭﺷﯽ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺎﻭﯼ ساكن قريه دوستي ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻬﻞ ﻏﻮﺭﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﺮﺧﻮﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺮﻣﻌﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻮه ﮔﺪﺍﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﯾﺶ ﺧﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺗﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺮﻓﮏ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺮﻡ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻠﯽ ﺟﻢ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﯾﺶ ﺧﻮﺟﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ پل خمری ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼﻥ :-

درعلاقه داری خواجه الوان ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ پل خمری ولایت بغلان هزار خانوار از قوم نایمن،

و درعلاقه داری چشمه شیر ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ پل خمری ولایت بغلان پنجصد خانواراز قوم علی جم زندگی میکنند.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺣﺼﻪ ﺩﻭﻡ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻭﻻﯾﺖ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻬﺮﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﻼﺏ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

در ولسوالی خان آباد ﻭﻻﯾﺖ قندوز :-

ﺷﺎﺧﻪ قومی نیک پی زیست دارد که قوم نیک پی قبل از حکمومت فاشیستی عبدالرحمن درولسوالی دوشی ﻭﻻﯾﺖ بغلان بوده و ﺷﺎﺧﻪ دیگری ازاین قوم در ولسوالی غوربند ولایت پروان نیز زندگی میکنند.

ﺷﺸﻢ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍﯼ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﯾﻞ ﺑﻮﺩه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺣﺼﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﻬﺴﻮﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻭﺭﺩﮎ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻧﺎﻫﻮﺭ یا ﻧﺎﻭﺭ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺣﺼﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﺴﻮﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻭﺭﺩﮎ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﻮﻟﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻮﻟﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﺍﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺷﻠﻪ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻼ ﻣﺮﺍﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﺎﻧﻢ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﻏﺴﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﯾﺶ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎﻟﻖ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﺮﻏﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺟﮕﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺣﺼﻪ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺴﻮﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻭﺭﺩﮎ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺒﺘﯿﺴﺘﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺭﺍﻣﻮﺯ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻬﺒﻮﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮ ﺷﺎﺩﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺣﺴﻦ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﻮﺭﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮ ﺑﭽﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﯿﺰﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻮﮔﺪﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭﻭﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻧﺎﻫﻮﺭ یا ﻧﺎﻭﺭ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﻣﺮﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮه ﻗﻮﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺰه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻬﺒﻮﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮﺑﭽﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﮎ ﺯﺍﺋﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻼﻥ ﺯﺍﺋﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎﻥ ﺑﯿﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎﻥ ﺑﻬﺎﺩﺭ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺮﮎ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺮﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻮﻟﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺮ ﭼﻬﻞ ﮐﻨﺪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺑﻪ ﮐﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻔﺘﻢ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍﯼ ﻣﯿﺮﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ‌ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﻥ از ﻗﺮﺍﺭ ﺫﯾﻞ ﺑﻮﺩه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﯼ ﻣﯿﺮﺩﺍﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻭﺭﺩﮎ و ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻗﺮه ﺑﺎﻍ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ و ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ دره صوف ولایت سمنگان ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﯼ ﻣﯿﺮﺩﺍﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻭﺭﺩﮎ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻠﻮﺩﺍﻝ ،ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺣﯿﺎﺕ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺸﮕﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﻪ ﺷﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻠﻨﺪﺭﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻓﺨﺮﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭﻧﻤﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺮﺧﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﻏﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﻣﮏ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻼﯾﻤﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻨﮑﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﻪ ﺧﺸﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻗﺮه ﺑﺎﻍ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍ ﻣﺮﺩه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﻪ ﺷﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺎﻭ ﻣﺮﺩه ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ دره صوف ولايت سمنگان :-

ﻫﺸﺘﻢ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍﯼ ﻗﻮﺯﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺁﻥ از ﻗﺮﺍﺭ ﺫﯾﻞ ﺑﻮﺩه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺷيبر ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻬﻤﺮﺩ ﻭ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺷﯿﺒﺮ ﻭ ﻗﺮﺍﺀ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ :-

ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺭﻧﻤﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻏﻨﺪﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﯿﺪه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﺨﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﻠﻤﯿﺶ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺎﺩﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﯾﺎﻡ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﮎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎه ﻗﺪﻡ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺮﺍﻕ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻏﻼﻡ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻣﻮﺕ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﻮﻻ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺭﺷﮓ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺪﻝ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮﭼﻨﻐﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻮﺩﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﻤﻊ ﻋﻠﯽ ﻭ ﻏﯿﺮه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﮐﻬﻤﺮﺩ ﻭ ﺳﯿﻐﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﻣﯿﺎﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻋﻠﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﯿﺨﻪ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻧﻬﻢ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍﯼ ﻣﯿﺮﮎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺣﺼﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﺴﻮﺩ و حصه دوم و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺴﻮﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻭﺭﺩﮎ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺩﻫﻦ ﻏﻮﺭﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼﻥ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺰﺍﺭه ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺣﺼﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﺴﻮﺩ و حصه دوم و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺴﻮﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻭﺭﺩﮎ :-

مراجعه به قسمت ششم متن شود.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺩﻫﻦ ﻏﻮﺭﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼﻥ :-

ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﺍﯼ ﻣﯿﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﻠﯽ ﺟﻢ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻪ ﻏﯽ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻟﺮ ﺧﻮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺩه ﻣﺮﺩه، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻬﺒﻮﺩ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺎﻭﯼ، ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮه ﻟﻮﻍ ﺍﺳﺖ.

دهم :- قبیله دای چوپان که یکی از شاخه‌ های قومی میباشد که در ولسوالیهای شهرستان و خدیر ولایت

دایکندی و ولسوالی اجرستان ولایت غزنی و ولسوالیهای خاص ارزگان و گیزاب ولایت ارزگان و ولسوالی دایچوپان ولایت زابل بود و باش مینمایند.

در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی :-

شاخه ی قومی خوش آمدی، شاخه ی قومی غوله که، شاخه ی قومی میره مور، شاخه ی قومی لرگر، شا خه قومی برگر، شاخه ی قومی سه پای و شاخه ی قومی شاهی هستند.

ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍلی ﺧﺪﯾﺮ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺍﯾﮑﻨﺪﯼ :-

مراجعه به قسمت دوم متن در بالا شود.

در ولسوالی اجرستان ولایت غزنی :-

شاخه ی قومی باسی، شاخه ی قومی دای بکره ، شاخه ی قومی بریکی ، شاخه ی قومی دایه، شاخه ی قومی فولاد بود و باش دارند.

در ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان :-

مراجعه به قسمت دوم متن در بالا شود.

در ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان :-

مراجعه به قسمت دوم متن در بالا شود.

در ولسوالي داي چوپان ولايت زابل :-

شاخه هاي قومي قبيله ي داي چوپان نيز در ولسوالي داي چوپان ولايت زابل بوده اند كه تا زمينداور قندهار در زمينهاى ( مسكه، قلندر ) بوده و باقى قومهايكه در آنجا زندگى ميكرده شاخه قومى يار مامد يا (يارمد) و شاخه قومى درويش بوده،

قريه هاى هزاره هاي ولسوالي داي چوپان در ولايت زابل گزگ ، تناچو، خاكيران، على داد، دانشاشه، ارغنداب، ناويى و مسكه بودند (قبل از نابودي در زمان عبدالرحمان)

یازدهم :- قبیله دای خطای که شا خه های قومی آن بصورت پراگنده در ولسوالی های خاص ارزگان و گیزاب ولایت ارزگان و ولسوالی کجران ولایت دایکندی زندگی دارند که به مرور زمان در داخل دیگرشاخه‌ های قومی جدا گانه ادغام یافته است.

در ولسوالی های خاص ارزگان و گیزاب ولایت ارزگان :-

مراجعه به قسمت دوم متن در بالا شود.

ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ :- ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺩﺍﯼ ﻣﺮ ﺩﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺴﻮﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻭﺭﺩﮎ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻗﺮه ﺑﺎﻍ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺩﻫﻦ ﻏﻮﺭﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﮐﺪﺍﻡ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ‌ﻫﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺩﻭﺍﺯﺩه ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺰﺍﺭهﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺰﺍﺭه ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﮊﯾﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﺍﺩﮔﺎه ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻼﺕ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻤﺎﻟﺸﺮﻕ، ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﻮﺝ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺷﺪه ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭﻻﯾﺎﺕ، ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰﯾﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻓﯿﺼﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻗﻨﺪﻭﺯ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻨﺠﺎﻥ، ﺍﻧﺪﺭﺍﺏ، ﻧﻬﺮﯾﻦ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼﻥ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺩﺭه ﻫﺰﺍﺭه ﻭﻻﯾﺖ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪ، ﺗﯿﻮﺭه ﻭ ﺗﻮﻟﮏ ﻭﻻﯾﺖ ﻏﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺎﺩﻏﯿﺲ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﭼﻤﺘﺎﻝ، ﺑﻠﺦ، ﺷﻮﻟﮕﺮه، ﭼﺎﺭﮐﻨﺖ، ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ، ﻧﻬﺮﺷﺎﻫﯽ و زاری ﻭﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺭه ﺻﻮﻑ، ﺭﻭﯼ ﺩﻭ ﺁﺏ، ﺗﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻓﮏ ﻭ ﻗﺮﯾﻪ ﺟﺎﺕ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﻭﻻﯾﺖ ﺳﻤﻨﮕﺎﻥ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻧﭽﺎﺭﮎ، ﺑﻠﺨﺎﺏ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺀ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﺳﺮﭘﻞ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻢ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﺯ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ، ﻭﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﻭﻻﯾﺖ ﻟﻮﮔﺮ، ﻭﻻﯾﺖ تخار، ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯼ بزرگ مثل ﮐﺎﺑﻞ، ﻣﺰﺍﺭﺷﺮﯾﻒ، ﻫﺮﺍﺕ، ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ، ﻗﻨﺪﻭﺯ، ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ و غيره…

پایان

منبع :

اقتباس از برگه James Bamyani

جمع آوري و تكميل معلومات :

نجيب الله ظفر حصاري

هامبورگ،

٣٠ ماه مارچ سال ٢٠١٨ م

برای بدست آوردن معلومات بیشتر به کتابهای ذیل مراجعه شود،

هزاره ها از حسن پولادی

شناسنامه افغانستان از دولت آبادی

هزاره های افغانستان از عسکر موسوی

تاریخ ملی هزاره از تیورخانوف

جلد سوم سراج التواریخ کاتب

ساختار قبایلی هزاره نوشته جلال اوحیدی

آثار پروفيسور على اكبر شهرستانى

اتنوگرافی هزاره ها و انقلاب ثور از محمد عوض نبي زاده

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://mfabbehsud.com/parsinews/?p=153

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: