ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ اﺗﻔﺎق (EAHO)

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ اﺗﻔﺎق (EAHO)  در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺴﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ وﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ارﮔﺎن

رﻫﺒﺮي؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ودﺳﭙﻠﯿﻦ و ﺑﺮ ﻗﺮاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪ ﻫﯽ ﺷﻔﺎف در ﻣﺆﺳﺴﻪ وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎدﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

وﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻮده ودر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻓﺬه ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮوي ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.  ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺒﺮ ﺟﻮاز 4580 وزارت ﻣﺤﺘﺮم  اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد آﻏﺎز  ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻮرس ﻫﺎي ﺳﻮاد آﻣﻮزي، ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻓﻦ وﺣﺮﻓﻪ

ﺧﯿﺎﻃﯽ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎل در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺮوﻧﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖ آورد ﻫﺎي ﻋﺎﻟﯽ را  ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زن، ﻣﺮد وﮐﻮدك 700 ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ اﺗﻔﺎق ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 2500

ﺷﺨﺺ ازﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺎدر ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

لطفاً اطلاعات تکمیلی را در فایل PDF بخوانید

فراخوان مؤسسه چشم امید اتفاق (1)

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://mfabbehsud.com/parsinews/?p=10939

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: