مجموعه مقالات انجنیر هادی پویان

مجموعه مقالات انجنیر هادی پویان

  1. سیاست بازی با کلمات در نیم قرن اخیر افغانستان
  2. مردم و مصالحه ملی
  3. بد آموزی رسانه ها در افغانستان
  4. شعر آینه است و تاریخ آبگینه
  5. درویش علی خان هزاره اولین حاکم هرات افغانستان/ بخش اول
  6. درویش علی خان هزاره اولین حاکم هرات افغانستان/ بخش دوم

یادآوری: این مقالات در سال های مختلف و در سایت های گوناگون منتشر شده است. به دلیل اهمیت این مقالات، ما آنرا در این سایت بازنشر نمودیم. امیدواریم مورد استفاده بازدیدکنندگان و مراجعین این سایت قرار گیرد